top of page
16.jpg

松年團契

一九六四年成立「兄弟團契」,至一九八七年解散並於同年成立「松年團契」,迄今有二十七年。「松年團契」以聯絡教會年長信徒,宣揚福音並增進團契生活,培養信徒靈性,並事奉教會及服務社會為宗旨。「松年團契」經常舉辦活動,包括國內外旅遊、靈修會、節目表演等,均能獲得契友的熱烈參與,都能在身心靈上得到喜樂健康,並成為模範長者榮耀上帝。

2024年組織:

指導者:史中信           

會   長:姚敏惠        書  記:許秀容

副會長:陳梅香        聯  絡:蔡寶絃

會   計:蔡寶琴        服  務:黃行仁

總   務:林麗純        康  樂:吳意玉

靈   修:吳輝雄

工計劃:

  

2024和會手冊 13.png
bottom of page